بایگانی برچسب: ماده 1 قانون مجازات 1392

ماده 1 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات دربرگیرنده جرائم شرعی و قانونی و مسئولیت های آنهاست که در قالب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1392 به تصویب رسیده است.