بایگانی برچسب: ماده قانون عفو رد قانون مجازات

ماده 96 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 96

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.