بایگانی برچسب: لیست احکام منتشره در روزنامه

ساده خوان حقوق جزا – ماده 36

قانون مجازات اسلامی ماده ۳6

ساده خوان ماده 36 قانون مجازات اسلامی مجازاتهایی که میتو‌انند به عنوان مجازات اصلی هر جرم مشخص شوند وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به چهار دسته تقسیم می شوند : 1.حد (بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در قانون برای مجازاتی که میزان و نوع آن و کیفیت آن در […]