بایگانی برچسب: لایحه به قاضی اجرای احکام برای توقف،تبدیل یا تخفیف مجازات مستند قانون مجازات

ماده 77 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 77

قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.