بایگانی برچسب: قواعد مرور زمان در صورت قطع مجازات

ساده خوان ماده 108 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 108 قانون مجازات

مطابق ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ قواعد مرور زمان در خصوص قطع اجرای مجازات را بیان مینماید و مطابق آن هر گاه مجازات فرد محکوم شروع ولی به هر علت قطع شود ، مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات شروع میگردد.