بایگانی برچسب: قانون کودک آزاری جنسی

ماده 221 قانون مجازات اسلامی

221 زنا قانون مجازات

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.