بایگانی برچسب: قانون ممنوعیت از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه

ماده 31 قانون مجازات اسلامی

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.