بایگانی برچسب: قانون مطالبه خسارت و دیه از شرکت

ماده 14 قانون مجازات اسلامی

حدود،قصاص،دیات و تعزیرات مجازاتهای منعکس در قانون مجازات اسلامی است و احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت مبنای مسئولیت دیه و خسارت می باشد.