بایگانی برچسب: قانون مجازات خدمات عمومی رایگان

ماده 84 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 84

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گ