بایگانی برچسب: قانون مجازات جرایم غیر عمدی

ساده خوان ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392

1- این ماده استثنایی بر اعمال مجازات های جایگزین حبس در جرایم غیر عمدی است .2-اعمال مجازات جایگزین حبس ، در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال است برای دادگاه اختیاری است