بایگانی برچسب: قانون مجازات جایگزین حبس

ماده 64 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 64

ماده 64 قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، […]