بایگانی برچسب: قانون مجازات تشکیل مرکز فساد یا فحشا

تعزیرات – ماده ۶۳۹

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند. ب […]