بایگانی برچسب: قانون عدم تاثیر توبه بر مجازات قصاص

ماده 116 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 116

مطابق ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی توبه موجب از بین رفتن حق دریافت دیه ، قصاص و از بین رفتن مجازات جرم محاربه نمیگردد