بایگانی برچسب: قانون شرایط استفاده از نظارت الکترونیک(پابند)

ماده 62 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 62

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.