بایگانی برچسب: قانون درجات مجازات تعزیری

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 قانون مجازات اسلامی با 8 درجه از انواع مجازاتهای به همراه تعدیل جزای نقدی مصوب هیات وزیران 1399