بایگانی برچسب: قانون جزایی رانندگی بدون گواهینامه

تعزیرات – ماده ۷۱۸ قانون مجازات

هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است