بایگانی برچسب: قانون تعویق و تعلیق طفل و نوجوان

ماده 94 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 94

دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.