بایگانی برچسب: قانون تعلیق ساده و مراقبتی

ماده 48 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 38

ماده 48 قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. تحلیل ماده 48 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 48 کلیک کنید…