بایگانی برچسب: قانون تخفیف مجازات و اقدام تامینی طفل و نوجوان

ساده خوان ماده 93 قانون مجازات اسلامی

ماده 93 قانون مجازات تفسیر

دادگاه رسیدگی کننده به جرم اطفال و نوجوانان اگر شرایط تخفیف مجازات را احراز نماید میتواند مجازات اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل مجازات قانونی کاهش دهد و می تواند اقدام تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.