بایگانی برچسب: قانون تبدیل حبس به نظام نیمه آزادی

ساده خوان ماده 57 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند در جرائمی که مجازات آن درجه ۶،۵ و ۷ میباشد مشروط بر شرایط زیر محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرار بدهد.