بایگانی برچسب: قانون تبدیل انفصال دائم به موقت

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۳۷

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند