بایگانی برچسب: قانون تاثیر تعلیق اجرای مجازات بر حق اشخاص پرونده

ماده 51 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 51

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.