بایگانی برچسب: فهرست قانونی مواد مخدر

تصویب نامه فهرست مواد مخدر 1338 با اصلاحات

مجوز بازرسی ضابط

ماده 1 ـ از نظر قانون اصلاح منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه بماده (1) قانون مزبور و تبصره 1 ذيل آن مواد مخدره بدو دسته تقسيم و تفكيك ميشود: دسته اول ـ مواد افيوني و حشيش و مشابهين آن. دسته دوم ـ ساير ادويه مخدره. ماده 2 ـ […]