بایگانی برچسب: عفو عمومی تعزیری

ساده خوان ماده 97 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 97

صرفا به افراد محکوم شده به جرائم تعزیری و بر اساس قانون اعطاء میشود و مطابق عفو عمومی در صورتی که حکم محکومیت صادر شده باشد اجرای مجازات و آثار محکومیت. از بین میرود