بایگانی برچسب: ضمانت پزشک در معالجات

ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل […]