بایگانی برچسب: ضمانت عدم اجرای مجازات تکمیلی

ماده 24 قانون مجازات اسلامی

ضمانت عدم اجرا بار اول افزایش مدت تا یک سوم و بار دوم تبدیل بقیه مدت به حبس یا جزای نقدی درجه 7 و 8 _لغو یا کاهش پس از گذشت نیمی از مدت و حصول اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم