بایگانی برچسب: ضمانت اجرا ارتکاب جرم در مدت تعویق صدور جکم

ماده 44 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 44

بر اساس ماده 44 قانون مجازات در صورت ارتکاب جرم در مدت تعویق صدور حکم دادگاه باید قرار را لغو و حکم محکومیت کیفری صادر نماید.