بایگانی برچسب: ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه در زمان تعویق حکم

ماده 44 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 44

بر اساس ماده 44 قانون مجازات در صورت ارتکاب جرم در مدت تعویق صدور حکم دادگاه باید قرار را لغو و حکم محکومیت کیفری صادر نماید.