بایگانی برچسب: ضمانت اجرای توبه غیر حقیقی

ساده خوان ماده 117 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 117 قانون مجازات لغو و رد توبه

در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد