بایگانی برچسب: صلاحیت سرزمینی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 3

قلمرو سرزمینی مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران در اجرا کردن قانون مجازات اسلامی .