بایگانی برچسب: شرکت دو یا چند نفر در سبب وقوع جنایت

ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 قانون مجازات اسلامی تفسیر

ماده 533 قانون مجازات اسلامی هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند. تحلیل ماده 533 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل […]