بایگانی برچسب: شرایط گذشت و رضایت قیم اتفاقی

ساده خوان ماده 101 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 101

انصراف از گذشت قابل استماع از طرف مرجع رسیدگی کننده نمیباشد.
همچنین گذشت باید منجز باشد و گذشت مشروط یا معلق مطابق تبصره ۱ ماده فوق به شرح زیر میباشد :
گذشت منجز در جرم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات میشود.
به گذشت مشروط یا معلق در جرائم قابل گذشت و در مرحله معقیب و رسیدگی ترتیب اثر داده نمیشود .