بایگانی برچسب: شرایط گذشت در قتل

ساده خوان ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت شاکی یکی از شیوه هایی که بر اساس آن مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی ساقط میگردد گذشت شاکی  میباشد و مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در خصوص جرائم تعزیری قابل گذشت که لیست آن در ماده ۱۰۴ […]