بایگانی برچسب: شرایط گذت و رضایت کیفری

ساده خوان ماده 101 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 101

انصراف از گذشت قابل استماع از طرف مرجع رسیدگی کننده نمیباشد.
همچنین گذشت باید منجز باشد و گذشت مشروط یا معلق مطابق تبصره ۱ ماده فوق به شرح زیر میباشد :
گذشت منجز در جرم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات میشود.
به گذشت مشروط یا معلق در جرائم قابل گذشت و در مرحله معقیب و رسیدگی ترتیب اثر داده نمیشود .