بایگانی برچسب: شرایط ممنوعیت حمل سلاح مجاز

ساده خوان حقوق جزا – ماده 33

نحوه اجرای مجازات منع از حمل سلاح مجاز این است که پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقیف شود.