بایگانی برچسب: شرایط لغو جواز کسب

ساده خوان حقوق جزا – ماده 30

ساده خوان ماده 30 قانون مجازات اسلامی شرایط منع از اشتغال، شغل، حرفه یا کار معین: مطابق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی منع از اشتغال، شغل، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کسب، حرفه یا کار معین می‌باشد مشروط بر اینکه جرم به‌سبب اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین صورت گرفته یا اشتغال […]