بایگانی برچسب: شرایط لازم برای تعلیق مجازاتحکم

ماده 46 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 46

ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه […]