بایگانی برچسب: شرایط قانون تخفیف مجازات

ماده 38 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 38

ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار […]