بایگانی برچسب: شرایط قانونی ممنوعیت صدور چک

ماده 32 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 32

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.