بایگانی برچسب: شرایط قانونی قرار تعویق حکم در رسیدگی های غیابی

ماده 41 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 41

تعویق صدور حکم به شکل ساده و مراقبتی به توضیح شرایط و همچنین صدور تعویق در احکام غیابی می پردازد.