بایگانی برچسب: شرایط ضبط گواهینامه رانندگی

ساده خوان حقوق جزا – ماده 31

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه رانندگی و ممنوعیت از درخواست مجدد می‌باشد.