بایگانی برچسب: شرایط شکلی حکم دادگاه بر مجازات جایگزین حبس

ماده 70 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 70

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.