بایگانی برچسب: شرایط تحت نظر بودن متهم خارج از تایم اداری

ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 47 دادرسی کیفری زندانی بعد از وقت اداری

هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت‌نظر قرار گيرد،بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود.دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به‌عمل آورد.