بایگانی برچسب: سو استفاده از اموال دولتی

ماده ۵۹۸ مجازات تعزیرات بازدارنده

ماده ۵۹۸ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به […]