بایگانی برچسب: سوابق کیفری مانع از استفاده از مجازات جایگزین حبس

ساده خوان ماده 67 قانون مجازات اسلامی

ماده 67 قانون مجازات اسلامی تفسیر ممنوعیتهای جایگزین حبس

مطابق ماده ۶۷ قانون‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه اختیار دارد   در مورد افرادی که مرتکب جرم عمدی شده و مجازات آن حداکثر از ۶ ماه تا یک سال حبس است از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید 
و چنانچه مجرمین دارای سوابق کیفری جرائم زیر باشند و از اجرای آن مجازاتها ۵ سال نگذشته باشد ، دادگاه از صدور مجازات جایگزین حبس ممنوع میباشد.