بایگانی برچسب: رشوه به مامور

ماده ۵۹۳ قانون مجازات (تعزیرات و بازدارنده )

ماده ۵۹۳ قانون مجازات تعزیرات و بازدارنده هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود. تحلیل – ماده ۵۹۳ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده