بایگانی برچسب: دیه صدا در قانون مجازات

ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده 697 قانون مجازات اسلامی دیه

ماده 697 قانون مجازات اسلامی از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند. تحلیل ماده 697 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 697 کلیک کنید…