بایگانی برچسب: دفتر وکالت

مالیات موسسات غیر تجاری

مالیات موسسات غیر تجاری از آنجا که موسسه های غیر تجاری برای مقاصد غیر تجاری تشکیل می شوند مالیات این موسسات با مالیات شرکت های تجارتی متفاوت است. در صورتی که موسسه ای غیر انتفاعی و با اهداف خدمات بدون کسب منافع مادی تشکیل شود از پرداخت مالیات معاف هستند. مثل خیریه ها و در […]