بایگانی برچسب: دستورات دوره مراقبت

ماده 83 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 83

دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی ب