بایگانی برچسب: درخواست بستگان نزدیک برای معاینه پزشک از فرد تحت نظر

ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون معاینه پزشک از فرد تجت نظر

بنا به درخواست شخص تحت‌نظر يا يكي از بستگان نزديك يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود